You are here: Home > Mózg > Zmiany w odcinku grzbietowym cz. III

Zmiany w odcinku grzbietowym cz. III

Po bokach rzucają się w oczy grube pęki ciała powrózkowatego (corpus restiforme), którego kształtowanie się obserwowaliśmy na przekroju poprzednim. Od dołu biegną ku niemu włókna pasma oliwkowo-móżdżko- wego. Bocznie można wyodrębnić pasmo rdzeniowo-móżdżkowe brzuszne (iracfus spino-cerebellaris ventralis), które nie przyłącza się do ciała powrózkowatego, lecz dociera do móżdżku drogą okrężną.

Przekrój przedstawiony na rycinie 134 przechodzi przez korzonki nerwu IX, językowo-gardzielowego (nervus giosso-pharyngeus). W części brzusznej przekroju, w porównaniu z preparatem omawianym poprzednio, zmiany są niewielkie. Układ dróg i jąder jest podobny, możemy tylko zauważyć, że jądra oliwek zmniejszyły się i wysyłają mniej włókien do ciała powrózkowatego. Wstęga przesunęła się nieco w kierunku brzusznym, oddzielając się od wiązki podłużnej przyśrodkowej. W powstałej dzięki temu luce pojawiają się włókna pasma pokrywowo-rdze- niowe (tractus tecto-spinalis), pochodzące z płytki czworaczej (lamina ąuadrigemina). Niewiele zmieniły się także ciała powrózkowate i twór siatkowaty.

W odcinku grzbietowym zmiany są większe. Znikło już jądro nerwu XII, podjęzykowego, a na jego miejscu widzimy nucleus prepositus hypo- glossi. Znikło także jądro szarego skrzydełka. Pasmo samotne na tym przekroju ma wygląd niewielkiej wiązki przy swoim jądrze. Widoczne jest zepchnięte na bok pasmo i jądro rdzeniowe nerwu V, trójdzielnego. Koło niego biegną włókna pasma rdzeniowo-móżdżkowego brzusznego (nie wchodzące do ciała powrózkowatego) oraz włókna zdążające do ciała powrózkowatego z oliwek. Grzbietowo od pasma rdzeniowego nerwu V widoczne są jądra nerwu przedsionkowego oraz pasmo rdzeniowe tegoż nerwu. Z jądrami przedsionkowymi połączyło się jądro wstawkowe Staderiniego. Z jąder przedsionkowych wychodzą włókna zdążające przez szew na drugą stronę.

Leave a Reply