Układ konwergacyjny

Neurodromy bardzo często przybierają postać bardziej zawiłą i rozwidlają się tak, że np. neuron I rzędu podaje impuls neuronowi II rzędu, a ten przez kolaterale swoich włókien osiowych dwu różnym neuronom III rzędu. Impuls pobudzony na początku dociera w ten sposób równocześnie do dwu ośrodków lub, gdy chodzi o drogi ruchowe, do dwóch grup mięśni. Układ taki, bardzo pospolity, nazywamy dywergencyj- n y m (łac. divergus – rozdział rzeki na dwa ramiona).

[…]

Prakręgowiec

Aby zrozumieć osobliwy przebieg i właściwości nerwów mózgowych musimy odwołać się do ich anatomii porównawczej i szczepowego rozwoju. Jako punkt wyjścia obierzemy sobie postać hipotetycznego „pra- kręgowca”, zbudowanego w sposób możliwie prosty i schematyczny {ryc. 152).

[…]

Postępowanie przy preparowaniu mózgu cz. II

Po ścięciu kilku płytek z wierzchniej części mózgu spostrzeżemy (ryc. 22), że obie półkule złączone są ze sobą białym spoidłem, które ukaże się w dnie rozdzielającej je szczeliny podłużnej (fissura longitudi- nalis cerebri). Spoidło to, to c i a ł o modzelowaie (corpus callosum), zwane też nieraz potocznie spoidłem wielkim. Ciało modzelowate znamy już z przekroju podłużnego mózgu.

[…]

Oscylograf – dalszy opis

Oscylografy ulepszane są ustawicznie i wyposażane w szereg urządzeń pomocniczych. Dla odbierania słabych prądów stosuje się np, wzmacniacze, na lampach lub tranzystorach, zwielokrotniające wiele razy napięcie odbierane z tkanki. Świetlik biegający po ekranie można w specjalnie sprzężonej kamerze fotografować lub filmować i utrwalać w ten sposób obserwowaną krzywą. Można też odchylenia oscylografu przełączyć na głośnik i ewentualnie z tego głośnika odchylenia oscylografu notować na taśmie magnetofonu. Eksperymentator ma wtedy możność równoczesnego dyktowania swoich czynności. Z taśmy możliwe jest przeniesienie zapisu znowu na oscylograf i sporządzenie z niego filmu z krzywą. Istnieją też aparaty do zapisywania krzywej wprost na papier. W nowoczesnych oscylografach możliwe jest także odbieranie zapisu prądów czynnościowych w postaci osobnych krzywych, równocześnie z kilku elektrod nawet daleko od siebie przyłożonych. Daje to możność zestawienia w czasie kilku zjawisk od razu.

[…]

Opona twarda cz. II

Osobliwością układu opony twardej w czaszce są wytwarzane przez nią w jamie czaszki niekompletne przegrody, których ułożenie odpowiada głębokim szczelinom między częściami mózgu. Przegrody te powstają jako wciskające się w owe szczeliny fałdy warstwy wewnętrznej opony. W miejscach ich kontaktu z ścianą czaszki zrośnięcie warstw opony jest szczególnie mocne. Zadaniem ich jest utworzyć dodatkowe podpory dla poszczególnych partii mózgu, takich jak obie półkule i móżdżek. U wielu zwierząt, np. u psa i u kota przegrody te mogą być częściowo skostniałe.

[…]

Narząd Cortiego człowieka i ssaków

O ślimaku wspominaliśmy już wyżej przy sposobności opisu labiryntu. Budowa jego jest w zasadzie bardzo podobna do reszty błędnika. Mamy więc znowu wydrążenie, jakby miniaturową „grotę” w kości skalistej, zwane ślimakiem kostnym (ryc. 243). W wydrążeniu tym mieści się ślimak błoniasty, zwinięty spiralnie (2Va obrotu) pęcherzyk, będący wyrostkiem woreczka (sacculus), Skręty ślimaka układają się dokoła kostnego pręta zwanego wrzecionkiem (modioius). Wnętrze ślimaka błoniastego, pozostające w łączności z woreczkiem, wypełnia śródchłonka (endo/ympiia), przestrzeń dookoła, między ścianą ślimaka kostnego i błoniastego, przychłonka (periiympha). Wewmętrz ślimaka błoniastego, zatopiony w endolimfie, kryje się mikrofon organizmu, narząd Cortiego.

[…]

Międzymózgowie

Słabo rozwinięte jest także między mózgowie (diencephalon), z którym łączy się po stronie brzusznej – oprócz skrzyżowania nerwów wzrokowych – prymitywna przysadka {hypophysis) oraz położony obok worek naczyniasty (saccus vascu7osus),Po stronie grzbietowej wiąże się z międzymózgowiem, dokładniej z jądrami uzdeczek (ganglia habenu- JaeJ szyszynka (glandula pinealis). U minoga jest ona tworem podwójnym i zachowuje duże podobieństwo do budowy oka.

[…]

Dotyk – jeden ze zmysłów

Sródmózgowie ssaków omówiliśmy już na przykładzie człowieka. Tu należy podkreślić jeszcze raz spowodowaną przez rozwój kory kreso- mózgowia degradację pokrywy, która z najwyższego ośrodka kierowniczego spada do roli ubocznego ośrodka wzrokowego, a jego iunkcje ograniczają się do niewielu odruchów związanych z okiem. To samo da się powiedzieć i o wzgórkach tylnych, a nawet i o jądrach czerwiennych. dotyk

[…]

Cecha wspólna dla jąder pochodzenia siatkowego

Jądrem wyodrębnionym z tworu siatkowatego jest też jądro czerwienne (nudeus ruber), różnicujące się w obrębie śródmózgowia – począwszy od gadów – pod wpływem powstających tu połączeń z jądrem zębatym (nudeus dentatus cerebelli) móżdżku. Takie samo pochodzenie ma mieć jądro śródmiąższowe (nudeus interstitialis) Cajala, uważane za odpowiednik tworu siatkowatego śródmózgowia ryb.

[…]

Synapsy cz. II

Oglądane w mikroskopie szklanym synapsy wykazują ogromne bogactwo postaci. Mogą one pozostawać w kontakcie z kadłubem komórki lub z dendrytami, czasem nawet na początku aksonu. Włókna końcowe neurytu mogą ze swej strony przybierać postać kielichów, kolbek, splotów i in.

[…]

Teoria neuronowa cz. II

Dyskusja nad teorią neuronową w pierwszej linii skupiła się wokół zagadnienia, czy neuron jest rzeczywiście aktywnym elementem budowy i funkcji mózgu. Ten powszechnie dzisiaj uznawany pogląd wcale nie był tak oczywisty dla neurologów przed 75 laty. Aż do tego momentu przeważało w nauce przekonanie poparte autorytetem Gerlacha i Gol- giego, jakoby istotnym składnikiem mózgu była sień przestrzenna, jaką Gerlach opisał na podstawie (lichych) preparatów karminowych. Włókna osiowe widoczne w preparatach interpretował on jako skupienia włókien tej sieci lub przedłużenie wypustek protoplazmatycznych komórek, które miały istnieć obok sieci.

[…]

Schemat powstawania zmian potencjału

Zaburzenie tego układu towarzyszy nie tylko uszkodzeniom, ale i przebiegającym przez włókno impulsom. Dla zbadania tych zjawisk odsłaniamy żywe włókna nerwowe – dla współczesnej techniki eksperymentalnej jest to dość łatwe – i przykładamy do niego dwie elektrody.

[…]

Ośrodek szkolenia kierowców Kraków – bezpieczne szkolenia

Ośrodek szkolenia kierowców w Krakowie to bezpieczne szkolenia.

Na kwestie bezpieczeństwa zawsze zwracamy szczególną uwagę, ponieważ to od nas zależy zdrowie, a nieraz i życie innych ludzi. Jestem pewna, że ośrodek szkolenia kierowców Kraków potrafi doskonale przygotować swoich kursantów do bezpiecznego prowadzenia pojazdów mechanicznych, na czym w zasadzie każdemu powinno zależeć. Co więcej, każdy instruktor ośrodek szkolenia kierowców Kraków przywiązuje ogromną uwagę do ciągłego poszerzania umiejętności swoich kursantów, co jest przez tych ostatnich zawsze ogromnie cenione i przez to właśnie, tak mi się przynajmniej wydaje,

ośrodek szkolenia kierowców Kraków

jest tak popularny i tak lubiany wśród nie tylko młodych kursantów. W ośrodek szkolenia kierowców Kraków wiedzą bowiem, jakie powinno być nastawienie instruktorów do poszczególnych ludzi, a jak wiadomo, o takich rzeczach mają wiedzę i pamiętają jedynie specjaliści z prawdziwego zdarzenia.

Tags:

Szkolenia BHP Śląsk – gwarantowana satysfakcja

Szkolenia BHP na Śląsku to gwarantowana satysfakcja.

Potrzebujemy rzeczy i zjawisk, które nas będą satysfakcjonowały. Nas i naszych pracowników, bo przecież szkolenia BHP Śląsk organizowane są głównie z Myśla o nich. Dla nich wszystkich takie szkolenie jest obowiązkowe, jeśli chcą podjąć się pracy na zupełnie nowym stanowisku w nowym miejscu, więc dzisiaj nikogo nie dziwi ktoś przychodzący na szkolenie. Utarło się, że szkolenia BHP Śląsk musi być nudne, jednak jestem zdania, że jeśli ktoś spróbował usług tej właśnie firmy, zmieni swoje zdanie tak samo, jak ja zmieniłam swoje, zacząwszy korzystać z ich usług. Mają nieposzlakowaną opinię, którą sprawdziłam dokładnie poprzez Internet, dlatego jestem w stanie polecić właśnie ich. Uważam, że oferta tej firmy jest bardzo dobra, a samo

szkolenia BHP Śląsk

nie tylko jest obowiązkowe, ale również przebiega w przyjemnej dla wszystkich atmosferze, co również jest brane pod uwagę przez wszystkich.

Tags: